අධ්‍යාපනය - Education

ඔහුගේ නිය ගැන ඉගන ගතිමු. අප ඔහුගේ ඇස් ගැන ඉගන ගතිමු. ඔහුගේ හිසකෙස් ගැන ඉගන ගතිමු. ඔහුගේ මුඛය ගැන ඉගන ගතිමු. ඔහුගේ වලිගය ගැන ඉගන ගති...
Read More