වර්ෂ 3567 දී - The Future

අතරින් පතර වැඩුණු කළු ගැහුන තෘණ පඳුරු පමණක් ඇත. ඒවා දුහුවිල්ලෙන් වැකී සුළං පොදක පහස හමුවේ ඔහේ සැලෙයි. මා දිගු නින්දකින් අවදි වුවෙකු ස...
Read More