෴ කැමැත්ත ෴ A Short Naval

කැමැත්ත  රාජකීයන් හා සසඳන කළ මා සෙන්කොට්ටෙක් බඳුය. නමුදු මා ඔවුන්ගේ පුහු මාන්නයට වෛර කලෙමි. මා අසීමිත ලෙස ඔවුන්ව පිළිකුල් කළෙ...
Read More