මාව මතකද ? සේයා කතා කරයි.

ඉතිහාසයේ එක්තරා  දිනක පිරිමියා විසින් නිර්වචනය කළ ගැහැණිය වර්තමානයේ දී නැවතත් අරගලයක් කොට පිරිමියා විසින්ම නිර්වචනය කරන්නට කාලය පැමිණ ඇ...
Read More