කලාව යනු වැරදිකරුවෙක් ද ?

කලාව නම් අවියකි. එයින් පහර දිය හැක්කේ මිනිස් සිතට ය. මිනිසාගේ චින්තනයට ය. එකී කලාවම විටෙක භාවනාවකි. එයින් නිවිය හැක්කේ ඇවිළෙන මිනිස් සිතම...
Read More