නිදි යහන කැළඹී

කටුවන් කන්නාක් වැනි හැඟීමක්, පිට කොන්දට දැනුණි. පන් පැදුරේ නිදි වැදීම නිසා එසේ දැනුණා දැයි සොයන්නට මෙන් පැදුරේ රැළි මත ඇඟිලි තුඩු යවා...
Read More