පූදින ප්‍රේමයක්..

                             හිමිකම සොයා මගෙ සිත දුර දුවන තරම් තනිකම නැතත් හිමි වුන ඔබ එවන රිදුම් නැතිකම මගෙන් ඈතට ගෙන දුවන සිතුම් ...
Read More