කනේරු මල - oleander flower

සරණ සිතුවිලි ගොඩ ගසා මා නුබ නමට පෙම දිය කළා... මැරෙන දා එය කුණු ගඳින් ගම් නියම් ගම් පිළිකුල් කළා... කරන දේ මම සිතා ගන්නට බොහෝ ව...
Read More

sexuality and child

මා වටා වූ ලෝකය ඉදිරියට ගිය සෙයක් දැනෙන්නේ දැන් දැන් ය. මා ජීවත් වුයේ ක්‍රියාවෙන් හා මනසින් කුඩා ළමයෙක් සේය. නමුදු සමවයස් මිතුරන් අතර ...
Read More

ලංගම - CTB

ධන ඇත්තා - ධන නැත්තා එකට යන රිය නම් බසය යැයි කීවොත් එහි වරදක් නැතුවාමය. ඒ තරමට අපගේ ජීවිත වලට මාර්ග බස්   රථය හිතවත්කමක් කියා පායි. ස...
Read More