මචං කොහොමද කෑම ?

එක්තරා රාජ්‍යයක් තිබිණි. එකී පාලන තන්ත්‍රය ගෙන ගියේ යම පල්ලන් විසිනි. ඉඳින් එයට යමපාලනය යැයි කියන්නට විණි. එහි මුදල් පාලනය කලේ කළු කඩ ම...
Read More