අන්තවාදය - Soul Theory

                                අවරින් පෙරඹරට හිරු සේ ගමන් යන දැනුමින් උවැසි ඔවුනුන් හද විමන් බණ දසුනින් සිනා ලොල් හඬ තව පතුරුවන බ...
Read More

පියවරු

"...පට්ට අව්ව.. ! ෂික්.. මොකක්ද බං මේ වෙන්න යන විනාසේ..." මා දෑතින් රත්වුණු කම්මුල වසමින් ද  CR පොතකින් පවන් ගසමින් ද  මිතුරාට ග...
Read More