෴ පාරමිතා ෴ --- දෙවන කොටස ---

වැඩසටහන් කිරීමට මා සතුව කිසිදු හැකියාවක් නොමැත. ස්භාවයෙන්ම මා හට වචන පමණක් හිමි විය. මවිසින් ඒවාට පිටස්තර ලෝකයෙන් පන්නරය ලබා ගතිමි. ම...
Read More

අමතක නොවූ නුඹ

නුඹට අමතක ද මා ! නුඹ නිතර අසන විට, මා, සුසුම් ඉකි ගසා නැත ! කියා පිය ගතිමි දිලිහෙන්ට පෙර දෑස.. ! සදාකල් පියවෙලා, ගියා නම්.. සැපතයි කියා......
Read More

ආලෝකය තුළ තනියි.

පෙරදින මා සිටියේ අන්ධකාරයේ ය.. මා හැඟුම් මත, නුඹේ ඉකිය ඇසුණි.. නමුදු මා අන්ධකාරයෙන් එලිබට මිනිසෙක් මි.. නුඹේ හදගැස්ම, මගේ ...
Read More