" මල්ලි කෑල්ලක් 2500යි "

ප්‍රසුතිකාගාරයේ සිට ආදාහනාගාරය දක්වා යන ගමන තුළ සමාජය නැමැති වධකාගාරය අපට හමු වේ. එය කිසිවෙකුට අත් හල හැකි ස්ථානයක් නොවේ. එහි විවිධ වූ සම...
Read More