"..ගල්ගමුවේ පූට්ටුවා ගැන නම් කතා කරන්න බෑ.." වනජීවී අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා කියයි.

අලි ඇතුන් යන්න රටක ජාතික සම්පතක් වනවා මෙන්ම රටේ අභිමානය ද සුන්දරත්වය ද වටිනාකම ද තීරණය කරන සාධකයෙකි. බොහෝ දෙනාගේ හදවත කම්පා කළ සිදුවීමක් වූ...
Read More

2017 මොකද වුණේ

දවසින් දවසට දින දසුනෙහි පිටුවෙන් පිටුව ගැලවී යන්නේ පුදුමාකාර වේගයෙනි. ඒ පුදුමාකාර වේගය හඹාගෙන ගොස් ඉදිරියෙන් සිටින්නට අපට බැරිය. ඒ නිසාවෙන්...
Read More