ජීවිතයක ජීවත් වෙමු - Blood Donation

යම් දෙයක් තමා සතු ද, එය පරිත්‍යාග කිරීම පහසු දෙයක් නොවේ. එම පරිත්‍යාගය තම කය ආශ්‍රයෙන් වේ නම් එය මහත් අසීරු කර්තව්‍යකි. ඊට හේතුව ලෝභය යන...
Read More

ෆාතිමා හා රිසාඩ් ( Crime )

සඳ එළියේ නුබ ඇවිදින් දොරගුළු අබියස පෙම්බස් දොඩමින් මා හා සිටියා ඔබ යස සිත් ඇතුලේ පෙම් වත ගිනි අවුළුවන්නේ රස නුබ එනවද මාත් එක්ක මරණය ඇත ...
Read More

විකුණපු අයිතිය - RiGhT

හිමිකම යනු කිසිවෙකු සතු අයිතිය වේ. අයිතීන් සුරැකීමට හා ආරක්ෂා කිරීමට යම් යම් ක්‍රමවේද ලෝක සම්මුතීන් හා සම්බන්ධව නිර්මාණය වී ඇත. මිනිස...
Read More

HIV and instructions

ජීවිතයක් කවදා හෝ මිලිනව යයි. එය වෙනස් කිරීමට ඇති මගක් නැතුවාමය.   මරණීය මිනිසුන් මැද අමරණීය මිනිසුන් නැතුවාමය. අමරණිය වන්නේ චරිතයකට ප...
Read More