📝 ඇඟළුම් යුවතිය

ටික් .. ටීක්.. ටික්.. ටික්.. තප්පර කටු කාල අන්තරය තුල සෙමෙන් ගැහෙයි. ඇයට විටක ඇතිවන්නේ කෝපයකි. ".. ඩක ඩක .." ගා ඉඳිකටු තුඩ ර...
Read More

ඉපනැල්ලක් මුමුණයි

හුළු අත්ත අවුළුවා. . . බලමි නිල් අහස දෙස, වැහි ළිහිණි සරන හැටි, සිතමි අතොරක් නැතිව ! මුල් මැරුණු ගොයමේ, පණ අදින - ඉපැනැලි දණ්ඩක්...
Read More

ධාතු වඩින ගුරු පාර !

ඉන්නවාලු දෙවිවරු හුඟ, ධාතු වඩින ගුරු පාරේ කවදාවත් පව් නොකරපු, දෙවියන්වත් නොවැඳපු, මම ! අද ! ඉල්ලමි එක වරයක් හිමිකර ගන්නට හ...
Read More

ගත එපා හිත දෙන්න !

ඔයාගේ ඔළුවේ ඉඳන්, කකුල් දෙක වෙනකං සිප ගත්තු මට ! ඇයි ද බැරි, සිප ගන්න පිං පිරුව, - හද මඩල ගත එක්ක නුඹ දුන්න මම ගත්ත සතුට.....
Read More