මචං, කසාදය ගැනනම් කතා කරන්න එපා. 😈😈😈

පිරිමියෙක් විවාහ වෙනවානම් මේ ගැනත් හිතන්න ! විවාහය කියන්නේ පිරිමියෙක්ගේ නිදහස නැති වෙලා යන තැනක්.. නිදහසේ නොසන්ඩාල විදියට ගෙවපු ...
Read More

මචං කොහොමද කෑම ?

එක්තරා රාජ්‍යයක් තිබිණි. එකී පාලන තන්ත්‍රය ගෙන ගියේ යම පල්ලන් විසිනි. ඉඳින් එයට යමපාලනය යැයි කියන්නට විණි. එහි මුදල් පාලනය කලේ කළු කඩ ම...
Read More