දෙව්මි මැරුණු එකට මමත් වග කියන්න ඕනේ !

මා  ඔබට  පළමුව  මෙය  මතක් කරමි. ඔබ  කිසිම දින  ආදරය  වෙනුවෙන්  සිත්  පීඩා  ඇති  කර  නොගත්  අයෙක් නම් මෙය  කියවීමෙන්  වළකින්න. එමෙන්ම  මෙය...
Read More

ප්‍රේමය වෙනුවෙන් අපිව නිදහස් කරපියව් !

සාලිය අශෝකමාලා ලව් කරපු කාලේත්, රෝමියෝ ජුලියට්ලා වහ බීපු කාලේත්, රාධා ක්‍රිෂ්ණා රති කරපු කාලෙත්, තේමිය පබළු ලා පෙම් කෙලපු කාලයත්, දම්මි...
Read More