කලාව යනු වැරදිකරුවෙක් ද ?

කලාව නම් අවියකි. එයින් පහර දිය හැක්කේ මිනිස් සිතට ය. මිනිසාගේ චින්තනයට ය. එකී කලාවම විටෙක භාවනාවකි. එයින් නිවිය හැක්කේ ඇවිළෙන මිනිස් සිතම...
Read More

කෑවේ කුසගින්නට ය. සිදු වූයේ මිය යන්නට ය.

මේ ලෝකයේ උතුම් වූත් ගෞරවනීය වූත් පදවිය වන්නේ මාතෘත්වය හා පීතෘත්වය බව සැබෑවකි. ඒත් ඒවා මිනිසෙකුට බර වැඩිය. ඒවා මේ මහා පොළවේ දුහුවිල්ලෙන් බ...
Read More