අවධානමට පෙර සූදානම් වෙන්න.

අ පි තවමත් පිතෘ මූලික සමාජයක හැම බරක්ම කරට අරගෙන ජීවිතය ඇදගෙන යන පිරිමි.. ඒ මහා කර තියාගෙන මේ අරගෙන යන ජීවන සටන බරයි කියලා දැනෙන වෙලාවට ...
Read More