බඹසර හැඬුම්

කුමරි  බඹසර හැඬූ දා...  හැඟුමන් විකසිත වන්නේ සුළු මොහොතෙනි. මා ජීවිතය අඳුරේ ගෙවුණු බව වත් ඔහු මුණ ගැහුන දින නොදැන සිටියෙමි. මගේ පය නිවස...
Read More